Socialinio darbo padalinio veiklos sritis

       Socialinis darbuotojas turi gebėti nustatyti kliento socialinius poreikius. Organizuoti socialinės globos centre vaikų ugdymo ir socialinio darbo procesą. Įgyvendinti socialinės ir švietimo politikos uždavinius, socialinės globos normas bei socialinės globos centro nuostatus. Užtikrinti vaikų sėkmingą adaptaciją ir socializaciją. Teikti vaikų poreikius tenkinančias paslaugas. Lavinti ir stiprinti lankytojų socialinius įgūdžius. Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę. Rūpintis, kad būtų užtikrinta tinkama vaiko sveikatos priežiūra, užtikrinti vaikų saugumą išvykų ir ekskursijų metu. Rūpintis socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, specialistų ir kitų darbuotojų profesiniu tobulėjimu, skatinti juos gilinti profesines žinias ir darbo įgūdžius, rūpintis, kad globos centre būtų taikomas komandinio darbo principas, koordinuoti socialinio darbuotojo padėjėjų darbą. Atstovauti vaiko teises ir teisėtus interesus valstybinėse institucijose. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, savipagalbos grupėmis ar atskirų interesų atstovavimo organizacijomis, užtikrinant vaikų gerovę ir socialines garantijas.

Ūkines-technines funkcijas atliekančio padalinio veiklos sritis

       Ūkio dalies vedėja turi žinoti LR teisės aktų normas, reglamentuojančias viešuosius pirkimus, darbų saugą, statybos darbus, rekonstrukciją ir kitas teisės normas, Lietuvos higienos normas taikomas „vaikų socialinės globos įstaigoms“, reikalingas ūkio skyriaus darbui užtikrinti. Užtikrinti, kad ugdytiniai naudotųsi patogiomis, jaukiomis ir privatumą garantuojančiomis patalpomis, kurios atitiktų teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir būtų aprūpintos baldais ir inventoriumi. Taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius ir materialinius resursus, tausoti bei saugoti inventorių. Teikti kokybiškas paslaugas, puoselėti socialinės globos centro ir lauko teritoriją. Užtikrinti materialinių vertybių saugą, dalyvauti inventorizuojant prekes ir materialines vertybes.

Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centras „Židinys“
Biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, 
kodas 1906 32634

Kapčiamiestis, Veisiejų g. 6,
LT-67313, Tel. 8-318 43245,
8-318 50706, El.p. zidinis@zebra.lt

© 2014