SOCIALINIS DARBAS

Informavimas;

Konsultavimas;

Tarpininkavimas ir atstovavimas;

Bendradarbiavimas;

Sociokultūrinės paslaugos,

Transporto organizavimas;

Vaiko individualios socialinės globos plano sudarymas (1-6 m.) (7- 21 m.), tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo ;

Vaiko poreikių vertinimo forma (1-6m.) (7-21m.),, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo

Suaugusio neįgalaus asmens individualus socialinės globos planas, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo ;

Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo;

Psichologinė pagalba;
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;


 Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
Socialinių įgūdžių ugdymas;
Gyventojų asmeninių problemų išklausymas, įvertinimas, planavimas, sprendimų priėmimas;
Reikiamų dokumentų ruošimas;
Bendradarbiavimas su gyventojų šeimų nariais ir kitais artimaisiais;
Ugdymo organizavimas;
Naujai atvykusių gyventojų adaptacijos laikotarpio problemų sprendimas;
Laisvalaikio užimtumo organizavimas;

Kita.

VEIKLA

Spalio 1 d. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną, Kapčiamiesčio globos namuose, savo šilumą ir dėmesį skyrėme čia gyvenantiems senjorams.

IMG 1691

NAŠLAIČIŲ IR TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ RĖMIMO IR INTEGRAVIMO Į VISUOMENĘ PROGRAMA 2014-2017 M.

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“ vykdoma našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų rėmimo ir integravimo į visuomenę 2014 – 2017 m. programa

Programos tikslas – „sudaryti tinkamas tėvų globos netekusio asmens socialinio integravimosi į visuomenę sąlygas, ugdyti asmeniui savarankiško gyvenimo įgūdžius“.

Nuo 2014 metų rugpjūčio mėnesio SGC „Židinys“ vykdomi užsiėmimai su skirtingomis vaikų amžiaus grupėmis, kurių metu siekiama įgyvendinti programos tikslus.

soc darb 1

Dantukai

Kada linksmas ir kada liūdnas dantukas. Tema. Rūkymas.

Pirmoji pagalba

Mokomės suteikti pirmąją pagalbą. Tema. Pirmoji medicininė pagalba: pagrindiniai principai.

 

LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

 

Globos centre „Židinys“ vaikams ir jaunimui yra vedamos paskaitos, organizuojami užsiėmimai vaikų ir paauglių lytiškumui ugdyti.

Tikslas – vaikui sudaryti sąlygas lyties grožį, meilę ir draugystę išgyventi kaip svarbią asmenybės brandos bei pasirengimo santuokai dalį.

Uždaviniai:

1. Tenkinti vaikų pažintinius poreikius apie gyvybės atsiradimą, lyčių skirtumus.

2. Pdėti vaikams suvokti savosios lyties tapatumą.

3. Kurti aplinkos sąlygas, skatinančias vyriškumo ir moteriškumo pasireiškimą.

4. Ugdyti vaikų gebėjimus kokybiškai suvokti artimiausią aplinką ir šeimą socialinių vaidmenų kontekste.

5. Pažinti tarpusavio santykius, jausmus, mokėti juos konstruktyviai išreikšti.

6. Ugdyti toleranciją kitų atžvilgiu ir vengti lytiškumo traktavimo vien anatomine fiziologine prasme.

7. Suteikti meilės esmės supratimą.

8. Ugdyti pagarbą galimybei tapti tėvais.

9. Ugdyti suvokimą apie lyčių atsakomybę santuokoje.

10. Suvokti šiuolaikinės žiniasklaidos įtaką besiformuojančiam požiūriui į lytiškumą.

11. Suteikti konkrečių žinių, reikalingų būsimam šeimos gyvenimui.

12. Sudaryti sąlygas individualioms konsultacijoms.

 

REAGAVIMO Į GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) SAVIŽUDIŠKUS KETINIMUS PREVENCIJOS PROGRAMA 2014-2015 M.

 

Prevencinės programos tikslai ir uždaviniai:

Tikslai

Trumpalaikiai:

1) numatyti prevencijos priemones SGC "Židinys" globotiniams (rūpintiniams).

2) išmokyti globotinius (rūpintinius) atpažinti savižudybės pavojų.

3) skleisti visuomenės informavimo priemonėmis informaciją kur kreiptis pagalbos.

Ilgalaikiai:

1) sudaryti sąlygas normaliam vystymuisi.

2) išugdyti konstruktyvų požiūrį į gyvybę, į žmogaus vertingumą ir konfliktų sprendimą.

3) užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą.

4) reguliariai teikti informaciją apie psichologinę pagalbą teikiančias organizacijas.

5) Vertinti programos rezultatus.

Uždaviniai:

1) suteikti globotiniams žinių apie savižudybes, jų statistiką, sprendimo ir atpažinimo būdus (pagalba teikiančius specialistus).

2) formuoti globotinių socialinius įgūdžius (problemų pripažinimo ir sprendimo, pasipriešinimo, bendradarbiavimo).

3) skatinti globotinių (rūpintinių) užimtumą įsitraukiant į įvairias veiklas.

Programos metu naudojamos prevencinės veiklos formos:

1) Darbas su ugdytinių grupėmis 13-18 metų. Programos metu bus taikomos įvairios prevencinės priemonės, skirtos globotiniams.

2) Darbas su įstaigos darbuotojais. Socialinio darbuotojo padėjėja bus įtraukiama į prevencinę veiklą.

3) Darbas su psichologu. Psichologas bus įtraukiamas į prevencinę veiklą.

IMG 1036

 

IMG 1052

Apsilankėme Pilnų namų bendruomenėje, Panaros k., Merkinės seniūnijoje. Tema. Kaip žmonės gelbėjasi nuo problemų (priklausomybių), kaip jas sprendžia ir kaip jiems pavyksta.

Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centras „Židinys“
Biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, 
kodas 1906 32634

Kapčiamiestis, Veisiejų g. 6,
LT-67313, Tel. 8-318 43245,
8-318 50706, El.p. zidinis@zebra.lt

© 2014