PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centro “Židinys”
direktorės 2014 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. V3-85

LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ, SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRĄ „ŽIDINYS" TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro "Židinys" (toliau tekste – SGC "Židinys") gyventojų priėmimo tvarkos (toliau tekste – tvarka) aprašas.

II. APGYVENDINIMO GLOBOS CENTRE TVARKA

2. SGC „Židinys" likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai (toliau-vaikai) apgyvendinami Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka paskyrus ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas ir išdavus jiems siuntimą.
3. Vaiką apgyvendinti SGC „Židinys" palydi ir atveža Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojas (-ai).
4. Į SGC „Židinys" negali būti priimami vaikai, sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų vaikų sveikatai.
5. Vaiko apgyvendinimo dieną SGC „Židinys" direktoriaus įsakymu paskiriamas globos centro darbuotojas, atsakingas už vaiko gyvybę, sveikatą, ugdymą bei socializaciją. Atstovauti vaiko interesus sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose tarpininkaujant tarp klientų ir gydymo įstaigų.
6. Apgyvendinant vaiką, paskirtas SGC „Židinys" darbuotojas suteikia išsamią informaciją apie globos centro veiklą, paslaugas, vaikų teises, atsakomybes bei pareigas. Vyresni nei 9 metų amžiaus vaikai pasirašytinai supažindinami su elgesio taisyklėmis ir vidaus tvarkomis.
7. SGC „Židinys" vaikai apgyvendinami šeimynose, kuriose gyvena iki 8 skirtingo amžiaus ir lyties vaikų. Broliai ir seserys apgyvendinami vienoje šeimynoje.
8. Iš vienos šeimynos ar kambario į kitą vaikas gali būti perkeliamas siekiant psichologiškai harmoningos gyvenamosios aplinkos ir atsižvelgiant į vaiko poreikius bei interesus.
9. Apgyvendinus vaiką SGC „Židinys", vaiko asmens byla pildoma įvertinamais vaiko poreikiais, sudaromu individualios socialinės globos planu ir kitais dokumentais.
10. SGC „Židinys" mokymo ar studijų atostogų metu, sutikus esančiai vaikų tarybai, gali laikinai apsigyventi besimokantys ar studijuojantys buvę SGC „Židinys" globotiniai.

III. DOKUMENTAI, REIKALINGI PRIIMANT Į GLOBOS CENTRĄ

11. Apgyvendinant vaiką, ne vėliau nei tą pačią dieną Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centrui „Židinys" perduodama:
11.1 vaiko asmens byla;
11.2 sveikatos raidos dokumentai;
11.3 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) arba teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir kiti dokumentai pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo;
11.4 vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
11.5 pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
11.6 medicininių dokumentų išrašas (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
11.7 sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro "Židinys" gyventojų priėmimo tvarka keičiama globos centro direktoriaus įsakymu arba gavus vietos savivaldos naujus nurodymus._________________

Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centras „Židinys“
Biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, 
kodas 1906 32634

Kapčiamiestis, Veisiejų g. 6,
LT-67313, Tel. 8-318 43245,
8-318 50706, El.p. zidinis@zebra.lt

© 2014