PATVIRTINTA
Lazdiju rajono savivaldybės
socialinės globos centro „Židinys“
direktorės 2016 m. rugsėjo 26 d.
įsakymu Nr. 59

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“ (toliau - Centras) Darbo Centro darbą reglamentuojantis dokumentas.
2. Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro ,,Židinys“ darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, įstatymais, poįstatyminiais aktais, nuostatais, instrukcijomis bei pareigybės aprašymais nedetalizuotas Centro veiklos sritis.
3. Taisyklės yra privalomos ir jų reikalavimų turi laikytis visi asmenys, esantys Centre – administracija, darbuotojai (nuolatinai ir laikinai dirbantys) ir gyvenantys vaikai.
4. Taisyklės yra tvirtinamos Lazdijų rajono socialinės globos centro ,,Židinys“ direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu.
5. Centrui vadovauja Direktorius, kuris yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Direktorių vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Lazdijų rajono savivaldybės meras. Visų darbuotojų kompetenciją apibrėžia pareigybės aprašymai.
6. Centro struktūra ir pareigybių sąrašas yra tvirtinami Direktoriaus įsakymu, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
7. Juridinių asmenų registre užregistruota įstaiga 1994 m. sausio 1 d., perregistruota 2006 m. rugpjūčio 11 d. Adresas: Kapčiamiestis, Veisiejų g. 6, Lt-67313, tel. 8-318 50706, įmonės kodas 190632634.
8. Centras vadovaujasi Lazdijų rajono socialinės globos centro ,,Židinys“ nuostatais, patvirtintais Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-643,,Dėl Lazdijų socialinės globos centro ,,Židinys“ nuostatų patvirtinimo“.

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

9. Darbo sutarties turinį ir jos sudarymą reglamentuoja – Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 93 – 107 straipsniai.
10. Darbuotojams nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra apibrėžti jų pareigybės aprašymuose.
11. Įstaigos ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi, kai šalys susitarė dėl būtinų darbo sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų.
12. Atskiroms darbo sutarčių rūšims gali būti nustatomos ir kitos būtinos sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos tokią darbo sutartį (susitarimas dėl darbo sutarties termino, sezoninio darbo pobūdžio ir kt.).
13. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.).
14. Šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai nedraudžia jas nustatyti (išbandymo laikotarpio, profesijų jungimo ir kt.).
15. Darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti įstaigai jos turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka ir terminai.
16. Sudarydama darbo sutartį, įstaiga supažindina priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine, darbo sutartimi, komercinių ar gamybinių paslapčių sąrašu, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą.
17. Įstaiga pareikalauja, kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
18. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, priimamasis pateikia įstaigai išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus. Įstaiga gali pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų dokumentų.
19. Darbuotojas neturi teisės be įstaigos ar jos įgalioto asmens sutikimo savo darbą pavesti kitam asmeniui.
20. Perkelti darbuotoją į kitą nuolatinį darbą galima tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui.
21. Kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais įstaiga turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos.
22. Įstaiga turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į kitą darbą toje pačioje vietovėje, kai reikia užkirsti kelią gaivalinei nelaimei ar gamybinei avarijai, ją likviduoti arba nedelsiant pašalinti jos padarinius, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, gesinti gaisrą ir kitais ypatingais iš anksto nenumatytais atvejais. Draudžiama perkelti darbuotoją į tokį darbą, kuris neleistinas dėl jo sveikatos būklės. Šiuo atveju darbo užmokestis mokamas pagal atliekamą darbą. Jeigu perkėlus darbuotoją į kitą darbą sumažėja darbo užmokestis dėl nepriklausančių nuo darbuotojo priežasčių, jam paliekamas pirmesnio darbo vidutinis darbo užmokestis.
23. Prastovos atveju darbuotojai jų raštišku sutikimu perkeliami į kitą darbą, už kurį darbuotojams mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.
24. Darbuotojas iš darbo gali būti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka: darbuotojo pareiškimu, darbdavio iniciatyva, šalių susitarimu, suėjus terminui.
25. Darbuotojai atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 124 – 129 straipsniais ir 136 – 139 straipsniais.
26. Darbuotojai įspėjami apie atleidimą iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 130 – 131 straipsniais.
27. Išeitinė išmoka nutraukus sutartį yra mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 140 straipsniu.

III. DARBO LAIKAS

28. Darbuotojų darbo grafiką sudaro Ūkio dalies vedėjas, jam nesant Direktoriaus į galiotas asmuo.
29. Darbo grafikai sudaromi kiekvieną mėnesį, kuriuos tvirtina Direktorius. Darbo grafikai sudaromi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo.
30. Ūkio dalies vedėjas įstaigos darbuotojų dirbtą laiką kasdien žymi Vyriausybės patvirtintuose pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.
31. Centras dirba ištisą parą.
32. Centre taikomos darbo laiko normavimo formos.
33. Penkių dienų darbo savaitė su 40 darbo valandų trukme ir dviem poilsio dienomis šioms pareigybėms: Direktoriui, Ūkio dalies vedėjui, Pagalbiniam darbininkui, Virėjui, Vairuotojui, Socialiniam darbuotojui, Socialiniam pedagogui, Psichologui, santechnikui.
34. Direktoriui, Ūkio dalies vedėjui, Pagalbiniam darbininkui, Virėjui, Vairuotojui, Socialiniam darbuotojui,Socialiniam pedagogui, Psichologui, santechnikui nustatoma penkių dienų darbo savaitė, su dviem poilsio dienomis. Darbo laiko pradžia, pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais - 8 val. 00 min. Darbo laiko pabaiga - 17 val. 00 min. penktadieniais 15 val. 45 min. ( penkių darbo dienų darbo laikas nurodytiems darbuotojams, ar darbuotojams dirbantiems mažesniu kaip vieno etato krūviu, gali būti koreguojamas, suderinus tai su darbuotojais, pagal direktoriaus patvirtintą darbuotojų darbo laiko grafiką). Pietų pertrauka nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 45 min. (nurodytiems darbuotojams, ar darbuotojams dirbantiems mažesniu kaip vieno etato krūviu, gali būti koreguojama, suderinus tai su darbuotojais, pagal direktoriaus patvirtintą darbuotojų darbo laiko grafiką).
35. Socialinio darbuotojo padėjėjams nustatoma vidutinė 40 valandų per 7 dienas darbo trukmė skaičiuojant per 1 mėnesio apskaitinį laikotarpį. Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą).
36. Švenčių dienų išvakarėse darbuotojų, nedirbančių slenkančiu grafiku, darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda. Darbuotojų dirbančių slenkančių grafiku, mėnesio darbo krūvis mažėja priklausomai nuo švenčių dienų skaičiaus mėnesio laikotarpyje.
37. Suminės darbo laiko apskaitos atveju vidutinė darbuotojo savaitės darbo trukmė globos namuose negali viršyti 48 valandų per savaitę ir 12 valandų per parą.
38. Kasdienio nenutrūkstamo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip 11 valandų iš eilės, o savaitės nenutrūkstamas poilsis turi trukti ne mažiau kaip 35 valandas.
39. Dirbantiems puse pareigybinio etato ar turintiems daugiau negu vieną pareigybinio etato darbuotojams darbo laikas nurodomas darbo grafike.
40. Darbas virš nustatytos darbo trukmės nelaikomas viršvalandiniu darbu globos namų organizuojamų renginių, išvykų metu, globotinių ligos, vaikų į globos namus atvykimo ir išvykimo, svečių delegacijų į globos namus atvykimo atvejais, avarijų atvejais (LR Darbo kodekso 150 str. 5p.): direktoriui, socialiniam darbuotojui, socialiniam pedagogui, psichologui, ūkio dalies vedėjui.
41. Darbuotojas, atsižvelgiant į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos bėgyje daryti trumpalaikes papildomas pertraukas poilsiui. Pertraukos trukmė ne daugiau 10 minučių.
42. Darbuotojui, dirbančiam su globotiniais, draudžiama pasitraukti iš darbo vietos iki jį atvyks pakeičiantis darbuotojas. Neatvykus darbuotojui, pranešama Direktoriui, jam nesant, socialiniam darbuotojui, kurie privalo surasti pavaduojantį asmenį.
43. Darbo laiko struktūra pagrįsta LR Darbo kodekso 143 straipsniu.
44. Darbo laiko apskaitą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pildo ūkio dalies vedėjas jam nesant – Direktoriaus įgaliotas asmuo.
45. Pavaduojant nedarbingumo pažymėjimą turintį darbuotoją, darbo laikas gali būti ilginamas pagal teisės norminius aktus ar nutarimus.
46. Darbuotojai privalo pradėti ir baigti darbą griežtai pagal sudarytą darbo grafiką.
47. Darbuotojai privalo dirbti dorai ir sąžiningai, visada laikytis pareiginėse nuostatose nustatytų pareigų, teisės bei atsakomybės, nustatytos darbo drausmės.
48. Jeigu darbuotojas privalo dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose ne savo darbo pagal grafiką laiku, darbuotojui dirbtos valandos gali būti grąžinamos atskiru susitarimu.

IV. POILSIO LAIKAS

49. Poilsio laikas Globos centre „Židinys“ reglamentuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso XIV skyriumi. Globos centro „Židinys“ darbuotojų darbingumui ir sveikatai atstatyti nustatomos šios poilsio rūšys:
49.1. pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Suteikiama ne trumpesnė kaip 45 minutės ir ne ilgesnė kaip vienos valandos pertrauka, kurios metu darbuotojas turi teisę palikti savo darbo vietą ir pertrauką naudoti savo nuožiūra. Ši pietų pertrauka į darbo laiką neįskaitoma. Darbuotojams (socialinio darbuotojo padėjėjams), kurie neturi galimybės pasinaudoti pietų pertrauka, yra suteikiama galimybė pavalgyti darbo vietoje (Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 158 straipsnio 5 dalis);
49.2. papildomos pertraukos pailsėti darbo dienos laiku. Jos yra įskaitomos į darbo laiką. Centre papildomos pertraukos suteikiamos jų laiką nustatant darbuotojams atskirais direktoriaus įsakymais. Šios pertraukos yra žymimos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu. Nr. 78 patvirtintame Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje;
50. darbuotojų paros nepertraukiamas poilsis tarp darbo dienų yra ne trumpesnis kaip vienuolika valandų iš eilės;
51. darbuotojų savaitės nepertraukiamas poilsis trunka ne mažiau kaip trisdešimt penkias valandas. Darbuotojams suteikiamos dvi poilsio dienos per savaitę.
52. Darbuotojams, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, jų prašymu yra suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviems valandom per savaitę.
53. Centro darbuotojai, išskyrus socialinio darbuotojo padėjėjus dirbančius naktimis ir kūrikus (sezoninė darbo sutartis), švenčių dienomis nedirba.
54. Visiems darbuotojams yra suteikiamas kasmetinis atostogos. Kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą ir mokant vidutinį darbo užmokestį:
54.1. kasmetinės atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka;
54.2. darbuotojų atostogų suteikimo grafiką nustato Globos centro „židinys“ direktorius, suderinęs su darbuotojais;
54.3. grafikas tvirtinimas naujų metų sausio mėnesį su direktoriaus įsakymu ir darbuotojų suderinimu.
54.4. Darbuotojams yra suteikiamos papildomos atostogos už nepertraukiamą darbo stažą Centre Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Darbo kodekso nustatyta tvarka.
54.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, darbuotojams yra suteikiamos ir tikslinės atostogos – nėštumo ir gimdymo metu, atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, tėvystės atostogos, mokymosi atostogos, nemokamos atostogos.
54.6.Atšaukimas iš atostogų, atostogų laiko pakeitimas, perkėlimas, kompensacijų už nepanaudotas atostogas išmokėjimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 173 – 174 straipsniais ir 177 straipsniu.

V. DARBO APMOKĖJIMAS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS

55. Konkretūs darbo užmokesčio koeficientai nustatomi darbo sutartyse.
56. Už darbą nakties metu mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio darbo atlygio (Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalis).
57. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba, darbuotojo pageidavimu, kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.
58. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis atlygis (Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalis).
59. Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena ar savaitė) apmokamas proporcingai dirbamam laikui.
60. Darbo užmokestis darbuotojams yra mokamas darbo sutartyse nustatytomis dienomis (ne vėliau einamojo mėnesio 5 dieną – darbo užmokestis už praėjusį mėnesį). Avansas mokamas atskiru darbuotojo prašymu. Atskirais direktoriaus įsakymais darbo užmokestis gali būti išmokamas ankščiau.
61. Darbo užmokestis yra pervedamas į darbuotojų nurodytas asmenines sąskaitas.
62.Visiems darbuotojams yra įteikiami atsiskaitymo lapeliai, kuriuose yra įrašomos darbuotojui apskaičiuotos, išskaičiuotos, išmokėtos ir mokėtinos sumos.
63.Darbuotoją atleidžiant iš darbo arba jam mirus, darbo užmokestis yra išmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 206 straipsniu.
64. Duomenys apie darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.
65. Garantinių ir kompensacinių išmokų mokėjimas ir išskaitų iš darbo užmokesčio išlaikymas yra vykdomi pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 215 straipsnį, 220 straipsnį ir 224 – 226 straipsnius.

VI. DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

66. Įstaigos darbuotojai privalo:
66.1. dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės (nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui);
66.2. atlikti pavestą darbą kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai, laikytis technologinės drausmės;
66.3. vykdyti Įstaigos vadovybės ir savo tiesioginio vadovo teisėtus nurodymus ir pavedimus, nustatytus darbo sutartyse;
66.4. operatyviai, kompetentingai ir dėmesingai spręsti klientų klausimus, bendrauti su jais mandagiai;
66.5. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, nekenkti kitų dirbančiųjų sveikatai, tausoti savąją;
66.6. laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;
66.7. efektyviai naudoti įrenginius, ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas, elektros energiją bei kitus materialinius resursus; nesinaudoti ir neleisti naudotis su darbu susijusia informacija kitokia tvarka ir mastu nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;
66.8. vadovautis darbo tvarkos taisyklėmis;
66.9. laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų;
66.10. atlyginti dėl darbuotojo kaltės įstaigai padarytus nuostolius sugadinus ar praradus įrankius, medžiagas, spec. aprangą ir kitą padarytą žalą;
66.11. laikytis konfidencialumo;
66.12. vykdyti pareiginių nuostatų reikalavimus;
66.13. kvalifikacijos kėlimo metu laikytis akademinės drausmės reikalavimų.
67. Įstaigos darbuotojai turi teisę:
67.1. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
67.2. tobulinti kvalifikaciją už įstaigos lėšas;
67.3. naudotis Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis;
67.4. gauti paskatinimus ir apdovanojimus;
67.5. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis;
67.6. reikalauti, kad būtų tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui priemonės;
67.7. gauti iš įstaigos informaciją, susijusią su jo darbo santykiais;
67.8. kreiptis žodžiu ir raštu į įstaigos administraciją darbo sutarties klausimais.
68. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra vykdomi atskiru direktoriaus įsakymu patvirtinta Kvalifikacijos tobulinimo, mokymosi ir apmokėjimo tvarka.
69. Socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas ir atestacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1 – 92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
70. Darbuotojas, pastebėjęs kitą neblaivų darbuotoją, privalo apie tai nedelsdamas pranešti neblaivumo prevencijos komisijai arba administracijai, esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti.

VII. DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISĖS.

71. Įstaiga privalo:
71.1. tinkamai organizuoti darbuotojų darbą;
71.2. laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų;
71.3. rūpintis darbuotojų poreikiais;
71.4. suteikti darbuotojui darbo sutartyje nustatytą darbą;
71.5. instruktuoti darbuotoją saugos ir sveikatos klausimais;
71.6. įteikti atsiskaitymo lapelius darbuotojams;
71.7. užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą;
71.8. užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.
72. Įstaiga turi teisę:
72.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi Darbo kodekso, darbo tvarkos taisyklių ir kitų norminių teisės aktų nustatytų normų;
72.2. leisti įsakymus dėl darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos;
72.3. darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kuriuos jie privalo vykdyti, skirti drausmines nuobaudas;
72.4. nustatyta tvarka reikalauti iš darbuotojų atlyginti pažeidimu padarytą žalą įstaigai, vertinti ir atestuoti darbuotojus.

VIII. DRAUSMĖ, SKATINIMAS IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

73. Darbuotojams, kurie dirba pavyzdingai ir pasiekia savo darbe gerų rezultatų, taikomos paskatinimo priemonės – Direktoriaus padėka.
74. Darbuotojams materialinės skatinimo priemonės bei jų taikymo tvarka yra numatytos atskiru direktoriaus įsakymu patvirtintoje priedų ir priemokų mokėjimo tvarkoje.
75. Direktorius yra atsakingas už darbo drausmės ir gero mikroklimato užtikrinimą.
76. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą turi būti taikoma drausminė nuobauda:
76.1.darbuotojams skiriamos drausminių nuobaudų rūšys – pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 237 straipsniu;
76.2.drausminės nuobaudos yra skiriamos Direktoriaus įsakymu. Darbuotojas supažindinamas pasirašytinai;
76.3. drausminės nuobaudos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 238 – 239 straipsniais;
77. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas, sąlygos, taikymo atvejai, ribos, visiškos atsakomybės sutarties sudarymo atvejai ir kt. yra taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 245 – 247 straipsniais ir 253 – 258 straipsniais.

IX. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA.

78. Centre už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe yra paskirtas atsakingas asmuo.
79. Centro darbuotojų civilinę saugą, darbo saugą ir sveikatą reglamentuoja:
79.1. 2009 m. gruodžio 22 d. Lietuvos respublikos Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI – 635;
79.2. Lietuvos Respublikos Savivaldos įstatymas;
79.3. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas;
79.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 1 d. nutarimas Nr. 11 „Dėl civilinės saugos treniruočių ir pratybų rengimo tvarkos patvirtinimo“;
79.5. 1992 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis Nr. 766 „Dėl civilinės saugos signalų“;
79.6. 2000 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 216 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ nustatyti meterologinių ir hidrologinių reiškinių kriterijai
79.7. 2000 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 400 „Dėl bendrosios ir specialiosios paskirties formuočių sudėties, jų formavimo ir aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“;
79.8. 2003 m. liepos 8 d. Civilinės saugos departamento prie krašto apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. I – 88 patvirtintos plano rengimo rekomendacijos; 79.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
79.10. Lietuvos Respublikos 2003 m. liepos 1 d. darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX – 1672;
79.11. 2005 m. balandžio 20 d. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka Nr. 1 – 107;
79.12. 2009 m. spalio 14 d. nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai Nr. 1314;
79.13. 2004 m. spalio 18 d. nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų tvarkymo pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniai nurodymai Nr. 1 – 285;
79.14. 2002 m. rugsėjo 3 d. pavojingų darbų sąrašas;
79.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimas NR. 999 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
79.16. 2003 m. spalio 16 d. profesinės rizikos vertinimo nuostatai Nr. A1 – 159/V – 612;
79.17. 2003 m. spalio 16 d. įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymo tvarka Nr. A1-158/V – 611;
79.18. 2007 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A – 331 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“;
79.19. 2003 m. liepos 1 d. pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlių sąrašai Nr. V – 450;
79.20. 2005 m. gruodžio 5 d. priešgaisrinės saugos įstatymas Nr. IX – 1125;
79.21. 2010 m. liepos 27 d. bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Nr. 1 – 223.

X. ŠIURKŠTŪS DARBO PAŽEIDIMAI

80. ( LR Darbo kodekso 235 straipsnis) Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas (LR Darbo kodekso 136 str. 3 d. 2 p.) yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai:
80.1. alkoholio vartojimas darbe ar už jo ribų darbo metu;
80.2. nuolatinis, piktavališkas vėlavimas;
80.3. neteisėtas darbuotojo elgesys ir darbo funkcijų neatlikimas numatytu laiku
80.4. neigiamų padarinių darbdaviui atsiradimas. Nusižengimas, kuriuo pažeidžiamos darbo pareigos ar tvarka, gali būti laikomas šiurkščiu, jeigu dėl tokio pažeidimo darbdavio interesai yra iš esmės pažeidžiami. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra būtina nustatyti, patyrė dėl to darbdavys realios žalos ar ne.
80.5. fizinio, seksualinio, ekonominio ir psichologinio smurto naudojimas prieš gyventojus ir kolegas.
80.6. konfidencialumo sutarties nesilaikymas.
80.7. vagystė iš Centro teritorijos, turto išvaistymas arba pasisavinimas.

XI. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMAS

81. Darbo ginčų nagrinėjimas Centre reglamentuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso XIX skyriumi.

XII. DARBO ETIKA, DARBUOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI

82. Elgesys darbe ir tai, ir taip kaip atliekamas darbas, formuoja kitų žmonių nuomonę apie Centrą. Nesvarbu kaip tvarkomi darbo reikalai – telefonu, kitoje vietoje ar komandiruotėje – tinkamas elgesys, darbštumas ir sumanumas palengvina užduotį ir atveria į sėkmę darbe.
83. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Centrą, kuriame dirba.
84. Centro patalpose darbuotojai turi vengti nereikalingo triukšmo, palaikyti dalykinę darbo atmosferą, darbuotojai turi etiškai elgtis vieni su kitais bei kitais asmenimis.
85. Darbuotojai turi išlaikyti konfidencialumą kitų darbuotojų bei Centro gyventojų atžvilgiu.
86. Centro teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti tabaką, vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, jomis prekiauti, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius bei kitus leidinius.
87. Centre draudžiama vartoti keiksmažodžius ir kitus netaktiškus posakius, privalu laikytis socialinio darbuotojo etikos ir moralės normų.
88. Centre dirbantys darbuotojai turi laikytis darbuotojų Etikos kodekso reikalavimų.
89. Darbuotojai negali dalyvauti veikloje, kuri pagal įstatymus, kitus norminius teisės aktus nesuderinami su darbo funkcijomis. Darbuotojams negalima pasinaudoti užimamomis pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kokių asmeninių paskatų, taip pat savivaliauti.
90. Darbuotojai negali atsisakyti teikti informacijos, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai įpareigoja ją teikti, arba teikti žinomai neteisingą informaciją.
91. Darbuotojai negali užsiimti veikla, turinčia vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių.
92. Darbuotojai be svarbių priežasčių ir neinformavę Direktoriaus, negali palikti savo darbo vietos.
93. Darbuotojai privalo tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai yra privalomi.

XIII. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REKALAVIMAI

94. Kiekvienoje darbo vietoje, Centro gyvenamosiose patalpose bei paskirtoje teritorijoje turi būti švaru ir tvarkinga. Laikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą, įrenginius ir prietaisus, naudoti juos pagal paskirtį.
95. Centro patalpose turi būti gaisrinės apsaugos priemonės.
96. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijos reikalavimų, sanitarijos ir higienos reikalavimų, gaisrinės saugos reikalavimų, su kuriais supažindinami prieš darbą.
97. Centro darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Centro išteklius.
98. Medžiagos, atsargos ir kitos materialinės vertybės laikomos visiškoje materialiai atsakingų Globos centro darbuotojų atsakomybėje. Visiškai materialiai atsakingi darbuotojai privalo laikytis nustatytų materialinių vertybių ir dokumentų eksploatavimo ir saugojimo tvarkos.
99. Darbuotojai turi saugoti Globos centro „Židinys“ namų materialines vertybes ir informuoti Globos centro direktorių apie pastebėtus materialinių vertybių trūkumus ir sugadinimą.
100. Keistis materialinėmis vertybėmis tarpusavyje galima tik suderinus aplinkybes su materialiai atsakingu asmeniu.
101. Kabinetų raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie juose dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims griežtai draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai leidžia Globos centro direktorius.
102. Darbuotojai, baigę darbą, turi palikti tvarkingą savo darbo vietą, išjungti elektrą ir kabinete esančius elektrinius įrenginius, uždaryti langus, užrakinti duris, išsiplauti grindis (virėja už savo darbo vietą, socialinis darbuotojas/pedagogas, socialinio darbuotojo padėjėjas, ūkio dalies vedėjas, santechnikas, kūrikas, atsakingas už savo darbo vietas, privalo nusivalyti dulkes, nepalikti primėtytų popierių, esant reikalui išsiplauti grindis, išsisiurbti kilimus, išsinešti šiukšles, socialinio darbuotojo padėjėjas atsakingas už skalbimą, privalo laikyti švarią darbo vietą, prižiūrėti skalbimo mašinas ir toje patalpoje esančius kitus įrenginius).
103. Darbuotojui draudžiama savavališkai patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu.
104. Laiku ir tiksliai vykdyti visus teisėtus direktoriaus įsakymus bei nurodymus.
105. Laikytis etikos normų, iškilus neaiškumams ar rimtiems įvykiams, susijusiems su vaikų elgesiu ar sveikata, pranešti žodžiu ir/ar raštišku paaiškinimu Direktoriui.

XIV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI GYVENTOJAMS

106. Centro vidaus tvarkos taisykles reglamentuoja Globos centro gyventojų gyvenančių vaikų elgesio, gyvenimo tvarką.
107. Su vaikais dirbantys socialinis darbuotojas/ pedagogas supažindina vaikus su Centro vidaus tvarkos taisyklėmis.
108. Visi Centro gyventojai turi teisę į valstybės teikiamą saugią aplinką, tinkamą socializaciją ir visapusį vaiko asmenybės ugdymą.
109. Visi Centro gyventojai turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystimuisi.
110. Visi gyventojai gali laisvai reikšti savo nuomonę ir išsakyti savo mintis, gerbti kitų teises, nekenkiat bendruomenei.
111. Visi gyventojai turi būti apsaugoti nuo smurto, išnaudojimo, patyčių, seksualinės prievartos, narkotikų ar kitų kvaišalų vartojimo, neteisėto laisvės atėmimo.
112. Visi vaikai turi teisę nemokamai mokintis valstybinėse bendrojo lavinimo arba kitose formaliojo švietimo mokyklose pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys, dalyvauti vaikų globos centro savivaldoje nuostatuose numatyta tvarka, dalyvauti kultūros, meno bei sporto renginiuose.
113. Visi gyventojai turi teisę gauti socialinę, psichologinę, specialiąją medicininę pagalbą.
114. Visi vaikai gali burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime.
115. Visi vaikai turi teisę pareikšti savo norus ir nuomonę jų įvaikinimo ar globos skyrimo atveju.
116. Visi Centre gyvenantys gyventojai ir vaikai turi:
116.1. vykdyti savo pareigas, numatytas Vidaus tvarkos taisyklėse ir nepažeidinėti kitų vaikų teisių;
116.2. laikytis Centro vidaus tvarkos taisyklių vaikams;
116.3. vykdyti Centro patvirtintą dienotvarkę;
116.4. būti mandagūs, klausyti Centro darbuotojų, juos gerbti;
116.5. sąmoningai siekti tvirtų žinių, mokytis pagal sugebėjimus;
116.6. visada būti sąžiningais ir teisingais;
116.7. derinti mokymąsi ir poilsį, vertinant savo ir kitų laiką, dalyvauti neformalaus ugdymo veikloje;
116.8. tausoti Centro turtą, savo ir kitų daiktus;
116.9. laikytis asmens higienos reikalavimų;
116.10. palaikyti švarą ir tvarką Centro patalpose ir teritorijoje;
116.11. aktyviai dalyvauti darbinėje veikloje;
116.12. turiningai leisti laisvalaikį;
116.13. būti susipažinusiais su saugos instruktažais ir laikytis jų reikalavimų;
116.14. pamokų ruošos metu palaikyti darbinę atmosferą, užduotis atlikti savarankiškai, kilus neaiškumams, konsultuotis su tuo metu dirbančiu darbuotoju. Pamokų ruošos metu privalo visiškai pasiruošti reikiamoms sekančios dienos pamokoms;
116.15. išeiti iš Centro teritorijos tik gavus socialinio darbuotojo/pedagogo leidimą, pasirašant tam skirtame žurnale;
116.16. ugdyti pagarbą kitų žmonių teisėms ir laisvėms, gerbti savo aplinką, atsakyti už savo veiksmus globos centre, mokykloje, visuomenėje. Bendravimas turi būti grindžiamas savitarpio supratimo, pakantumo, lygiateisiškumo ir draugystės principais.
117. Visiems Centre gyvenantiems gyventojams ir vaikams draudžiama:
117.1. keiktis, rūkyti tabaką, kanapes ir vartoti alkoholį, naudoti narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas Centro ribose ir už jo ribų;
117.2. pasišalinti iš Centro teritorijos be socialinio darbuotojo/pedagogo (ar kito darbuotojo) leidimo;
117.3. vartoti psichologinį ir fizinį smurtą, muštis, įžeidinėti kitus vaikus ir darbuotojus ar kitaip kenkti aplinkiniams, jų sveikatai ir saugumui; 117.4. gadinti, laužyti Centro turtą. Už sugadintą turtą ar padarytą materialinę žalą pilnamečiai vaikai atsako Civilinio kodekso numatyta tvarka; 117.5. eiti į svetimas teritorijas, imti svetimus daiktus.
118. Vaikai, nevykdantys savo pareigų, atsako pagal Centro vidaus darbo tvarkos taisykles.
119. Vaikų elgesį stebi ir vertina socialinis darbuotojas/pedagogas, psichologas, kiti specialistai. Netinkamas vaikų elgesys gali būti svarstomas.
120. Darbuotojų bei kitų įstaigų siūlymu, direktorius už netinkamą elgesį gali skirti drausmines nuobaudas – žodinę pastabą, įspėjimą, pastabą, papeikimą, griežtą papeikimą.
121. Ypatingais atvejais, įvykdžius nusikaltimą, piktybiškai kenkiant kitiems ir t.t. vaikai gali būti izoliuojami iš Centro bendruomenės.
122. Esant galimybei, vaikai padarytą materialinę žalą turi ištaisyti arba atlyginti.
123. Drausmingiems, aktyviems, gerai besimokantiems vaikams skiriami paskatinimai – pagyrimai, padėkos, apdovanojimas dovanėlėmis, pirmumo teisė vykstant į išvykas.
124. Vaikai maitinami Centro valgykloje pagal patvirtintą maitinimo valgiaraštį, dienotvarkėje nustatytu laiku, pagal budėjimo grafiką sudarytą socialinio darbuotojo/pedagogo vaikai pravalo susitvarkyti valgomąjį. Patiekalai gaminami laikantis higienos normų.
125. Pastebėjęs vaiko sveikatos sutrikimus, socialinis darbuotojas/pedagogas ir socialinio darbuotojo padėjėjai konsultuojasi su slaugytoja, kuri suteikia vaikams pirmąją medicininę pagalbą, rūpinasi tolimesniu vaiko gydymu.
126. Esant reikalui, socialinis darbuotojas/pedagogas, socialinio darbuotojo padėjėjas arba psichologas kreipiasi į pirminės sveikatos priežiūros centrą.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

127. Šios darbo tvarkos taisyklės galioje nuo jų patvirtinimo dienos visiems Centro darbuotojams ir vaikams.
128. Centro Vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos keičiantis įstatymams, keičiant Centro darbo organizavimą.
129. Šios darbo tvarkos taisyklės yra skelbiamos viešai.
130. Centro vidaus tvarką reglamentuoja ir kiti Direktoriaus įsakymai, nuostatai, taisyklės, tvarkos, pareigybės aprašymai, kurie nustato ir kitas darbuotojų pareigas.
131. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant darbo organizavimą, reorganizuojant įmonę.
132. Su darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir privalo vykdyti jų nurodymus.
133. Įstaigos darbuotojų asmens bylas, archyvų dokumentus tvarko ir už juos atsako ūkio dalies vedėja.
134. Dokumentų rengimas ir įforminimas turi atitikti įstaigos dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
135. Su darbuotojais, saugančiais Centro materialines ir pinigines vertybes, yra sudaromos materialinės atsakomybės sutartys.
136. Darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas ir taikomas tik Centre dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių.

Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centras „Židinys“
Biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, 
kodas 1906 32634

Kapčiamiestis, Veisiejų g. 6,
LT-67313, Tel. 8-318 43245,
8-318 50706, El.p. zidinis@zebra.lt

© 2014